Autor: ThLic. Mgr. Michal Prívara, vedoucí Etické komise NePornu

Vědci se mezi sebou přou, zda lze nadměrné sledování pornografie považovat za závislost.  Odhlédneme-li od těchto akademických debat, zůstává faktem, že porno představuje pro mnoho lidí skutečný problém. Ukazuje se, že může vést k nespokojeným a nenaplněným partnerským vztahům, depresím, úzkostem a pocitům osamělosti či patologicky ovlivňovat sexuální chování a představy. Nemluvě o tom, že porno naprosto zkresluje pojem o kráse člověka a nastavuje přehnaná očekávání, co se týče kvality sexuálních aktivit. 

Čím ale porno během masturbace nahradit? Co jiného si u toho představovat?

(Ne)škodlivé porno

Pornografie sama o sobě nepředstavuje závažný problém pro občasné diváky anebo pro osoby, jež mají svou vlastní sexuální zkušenost (Frederick D. A., Lever, J., Gillespie, B. J. & Garcia, J. R., 2017). K tomuto předpokladu ovšem nutno dodat, že se to týká jedinců, kteří měli vhodné podmínky v rámci svého psychosociálního a sexuálního vývoje a dospívání. Pro člověka, který doposud neměl žádnou vlastní sexuální zkušenost a ani se mu nedostalo žádné adekvátní sexuální výchovy, může sledování pornografie znamenat závažný problém. Nehledě na to, že samotná definice občasného sledování je také komplikovaná, jelikož zde opět hraje roli celá řada dalších faktorů.

Pornografie člověku poskytuje zkreslený a pokřivený obraz o tom, co sexuální život znamená. Dále je navíc patrné, že porno začínají lidé sledovat v čím dál nižším věku (Dines, G., 2010). Pro mnohé konzumenty pornografie však platí, že s každým dalším sledováním roste jejich potřeba zažít něco odvázanějšího. A bez včasné intervence si mohou během několika let vypěstovat temnější a poněkud zvrhlejší preference. Nahota již pak zdaleka nestačí. A to je jen jeden z možných důsledků toho, co dělá pornografie s lidskou psychikou a vnímáním člověka.

Proč lidé sledují pornografii?

Mladí dospělí obvykle vnímají konzumaci pornografie jako prostředek k objevování a poznávání sexuality (Hare et al., 2015). Pornografie jim slouží ke zlepšení nálady a zvládání psychicky náročných situací, jako je stres, úzkost, pocity méněcennosti, nenaplnění, strachu ze vztahů atp. Do světa pornografie lidé také utíkají, aby se vyhnuli sociálním kontaktům. V neposlední řadě lidé uvádějí, že sledují pornografický obsah pro své sexuální potěšení, či posílení offline sexuality (Burtăverde, V., Jonason, P. K., Giosan, C., & Ene, C., 2021). Rovněž je pro ně důležitý únik od tíživé reality.

Co pornografie dokáže?

Věda označuje pornografický materiál za supranormální stimulant. To znamená, že vybuzuje jedincovo mozkové centrum odměn na úroveň, která člověku přináší daleko větší potěšení než obvyklé podněty. Jak již bylo naznačeno v úvodu, v důsledku nadměrné stimulace může mozek člověka ztrácet citlivost. To vede k potřebě zažívat neustále nové a intenzivnější stimuly, aby dosáhl stejné intenzity vybuzení jako na začátku. Tento mechanismus může stát za potřebou sledovat čím dál tvrdší pornografický materiál a pouštět si ho čím dál častěji. V některých případech si lidé mohou vyvinout potenciální psychologickou závislost na pornu. 

S tím se také pojí fakt, že mnoho z těch, kdo se na porno dívají, mají v oblasti sexuality a vnímání vlastního těla nerealistická očekávání. Pro mnoho mladých mužů je stresující, když nenaplňují domnělý ideál dokonalého tělesného vzhledu, velikosti penisu, či dlouhé sexuální výdrže (Zimbardo P. & Coulombe N. D., 2017). Tyto aspekty vnímání vlastního těla se týkají také žen. Ty mohou zažívat určitou formu trápení ohledně velikosti jejich poprsí anebo mohou mít pocit, že je vina na jejich straně, když partnera sexuálně nepřitahují. Také mohou mít samy problém se sexuálně vzrušit, nebo prožít vlastní sexuální vzrušení. Přičemž u obou pohlaví existuje celá další řada těchto trápení. Zvýšená konzumace pornografie může poukazovat na přítomnost většího psychologického problému, jako např. úzkosti, nutkavé tendence apod. 

Je potřeba si uvědomit, že sledování pornografie není odděleným chováním jednotlivce od jeho sexuálního života. Spíše naopak. Konzumace pornografie může být úzce spjatá s jedincovými postoji a sexuálními hodnotami. Zároveň se může promítat do osobního sexuálního jednání i sexuálního jednání ve vztazích.  Lidé, kteří sledují pornografii mají větší sklony k narcismu a ke své vlastní sebestřednosti. Konzumace porno obsahu může vést k utváření charakteru jedince, jeho tužeb, sexuální touhy, postoji k věrnosti a narcistickým projevům (Yu, C. K., 2018; Kasper, T. E., Short, B. E. & Milam, A. C., 2015).

Proč s pornem přestat?

Nelze veškerou pornografii označit za zlo. Pokud je však mladým lidem nabízená jako jediné poučení o sexu v době, kdy sami ještě nezačali pohlavně žít, je potřeba si položit otázku, jak to ovlivní jejich základní pojem o intimních vztazích a sexuálním chování (Zimbardo P. & Coulombe N. D., 2017), či jak to ovlivní jejich sexuální představy a očekávání. Odluka od pornografického materiálu umožní mozku se přenastavit – dopaminovým receptorům poskytne čas na zklidnění a aktivita centra odměn se může vrátit k běžné citlivosti. 

Jak hledat vlastní cestu k masturbaci?

Pro vhodnou masturbaci je potřeba vnitřní změna a hledání možností, které jsou vlastní každému jedinci. V tomto bodě vyvstává otázka, co si má člověk u masturbace představovat, když v ní chce pokračovat, ale zároveň při tom nechce sledovat pornografii. 

To, že konzumace internetové pornografie je problematická, se postupně ukazuje v některých studiích, a to má na jedince i morální dosah (Grubbs, J. B., Perry, S. L., Wilt, J. A., & Reid, R. C., 2019). Proto se může problémová konzumace pornografie projevovat v postojích a návycích jedince, a to i v případě masturbace. Je možné, že abstinence od masturbace může člověka obohatit o pochopení toho, jak pornografie ovlivnila jeho samotného a také jeho sexuální chování. Člověk pak může hledat, jaká je pro něj zdravá míra masturbace a kde už hraničí s nějakou formou patologie.

Možnou odpovědí je podpořit přirozenou sexuální fantazii, aby se narovnal obraz vnímání lidského těla a sexuality. Vnímat erotické obrazy, které jsou uměním a vyjadřují krásu člověka s respektem jeho intimity. Respektující erotické zobrazení člověka nedráždí jako pornografický snímek, ale může v člověku vzbuzovat vnímání krásy lidského těla celostně, ne jenom na některé jeho části. Erotické zobrazení může ukazovat krásu a vzbuzovat v člověku citlivost a současně respekt k druhému, ale i k sobě samému. Klíčové během masturbace je tedy podporovat rozvíjení sexuální představivosti. 

Co je sexuální představivost?

Je to jedna z nejběžnějších forem sexuálního projevu, která v mozku probíhá. Sexuální fantazie byly definovány jako jakékoliv mentální představy, které jednotlivce sexuálně vzrušují nebo jsou erotické. Sexuální fantazie může být propracovaný příběh nebo letmá myšlenka na nějakou romantickou nebo sexuální aktivitu. Může zahrnovat bizarní snímky, nebo být docela realistická. Může zahrnovat skutečné vzpomínky nebo může obsahovat zcela imaginární představy. Sexuální fantazie jsou tedy svou povahou velmi rozmanité – od mírných až po divoké. Naprostá většina lidí fantazíruje. Studie odhalily, že více než 95 % mužů a žen alespoň jednou v životě takto fantazírovalo (Leitenberg, H., & Henning, K., 1995).

Sexuální fantazie slouží kromě zvýšení sexuálního vzrušení také ke kompenzaci nepříliš ideálních sexuálních situacích a ke snížení sexuálních úzkostí. Jiní mohou fantazírovat, aby vyjádřili skryté touhy nebo se zbavili tradičních očekávání genderových rolí. Fantazie mohou mít pro člověka také sebeochrannou funkci. Například u osob, které pociťují situační úzkost nebo jsou chronicky nejisté, se povaha jejich fantazií může posunout tak, aby se chránily před dalšími pocity odmítnutí. Jinými slovy, když jedinec pociťuje úzkost, jeho fantazie mohou obsahovat méně obsahu, který by potenciálně mohl mít za následek další poškození jejich sebevědomí.

Sexuální představy (fantazie)

Ukazuje se, že obsah fantazií se mezi pohlavími v několika ohledech liší a tyto rozdíly často odpovídají moderním stereotypům (Zurbriggen, E. L., & Yost, M. R., 2004). Mužské sexuální fantazie jsou v průměru sexuálně explicitnější než ženské. To znamená, že se mužské fantazie více zaměřují na samotný sexuální akt a často také zmiňují konkrétní části těla. 

Ženské fantazie obvykle obsahují více emocionálního a romantického obsahu než ty mužské. Ženy často podrobně popisují prostředí svého sexuálního setkání (na pláži, pod hvězdami) stejně jako předehru nebo přípravu k sexu (pití šampaňského u večeře při svíčkách). 

Rozdílnost v pohlaví se také liší pokud jde o fantazírování o dominanci a podřízenosti. Zatímco muži pravděpodobně fantazírují o tom, že jsou dominantní, ženy mají tendenci fantazírovat více o tom, že jsou submisivní. Všechno ale závisí od nastavení jedince. 

S rostoucí frekvencí fantazírování se může zvyšovat i rozsah fantazijního obsahu. V moderním světě jsou však sexuální fantazie obecně považovány za zdravý aspekt lidské sexuality (Leitenberg, H., & Henning, K., 1995). Přestože je většina fantazií relativně neškodná, některé jsou potenciálně problematické a pro ostatní dokonce nebezpečné. Pokud si například muž vypěstuje posedlost velmi svéráznou fantazií, která je neslučitelná s touhami jeho partnerky, může to negativně ovlivnit vztah a dojít k ublížení, pokud by tato osoba jednala podle své fantazie. Proto je velice důležité se zamýšlet, co ovlivňuje a formuje sexuální myšlenky a fantazie člověka. Nastavovat si hranice a limity je i v tomto směru zdraví prospěšné. Určení, které fantazie jsou přijatelné a které nepřijatelné, však bohužel není tak jednoznačné, jak to zní.

Závěr

Sexuální fantazie jdou ruku v ruce s řadou sexuálních chování, zejména s masturbací. Mít sexuální fantazie je obecně považováno za znak zdravého sexuálního života (Leitenberg, H., & Henning, K., 1995). Existuje však široká variabilita, pokud jde o to, o čem lidé fantazírují. 

Budoucnost závisí na rozhodnutích, která činíme dnes. Kam zavedou člověka trendy dnešní doby, lze jenom těžko předvídat. Proto také doporučení, co si představovat během masturbace není lehké a ani jednoduché. Pokud chce člověk rozvíjet sexuální fantazie během masturbace, měl by současně přemýšlet o tom, co všechno vpouští do svého nitra. To se týká také sexuálních představ. 

Pornografie a sexuální trendy dnešní doby můžou tyto fantazie podstatným způsobem ovlivnit a to se pak může projevovat v sexuálním chování nebo přáních člověka. Jako cesta se spíše jeví hledat věci, které člověk sám preferuje a inspirovat se spíše krásou lidského těla přes umění s důrazem na cit, něhu a pochopení a ne jen rychlým konzumním uspokojením, které může vést do začarovaného kruhu.